Voorwaarden


Algemene Voorwaarden

Artikel 1: toepasselijkheid van deze voorwaarden
1. De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle door Ergo XL International B.V., gevestigd te Kerk-Avezaath, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 61861405, gedane aanbiedingen en alle door Ergo XL International B.V. aangegane overeenkomsten, van welke aard dan ook, alsmede overeenkomsten tot het ondergaan van een triggerpointbehandeling, behoudens voor zover uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. De persoon of rechtspersoon die aan Ergo XL International B.V. opdracht verleent tot het leveren van zaken en of het verrichten van diensten wordt in onderstaand aangeduid met 'wederpartij'.
3. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de wederpartij van Ergo XL wordt in alle gevallen en uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding daarvan door Ergo XL International B.V..
4. Indien tussen Ergo XL International B.V. en de wederpartij eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd, dan zijn deze voorwaarden ook op latere transacties onverkort van toepassing, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke afwijking.

Artikel 2: Offertes en prijslijsten
1. Alle door Ergo XL International B.V. uitgebrachte offertes hebben een geldigheidsduur van 1 maand na dagtekening, tenzij op de offerte een andere geldigheidsduur is vermeld.
2. Alle in de offertes van Ergo XL International B.V. opgenomen levertijden zijn gebaseerd op een
zo zorgvuldig en nauwkeurig mogelijke schatting. Daaraan kan de wederpartij nochtans geen rechten ontlenen.
3. Alle in de offertes van Ergo XL International B.V. opgenomen prijzen luiden in Euro (€), zijn exclusief BTW en zijn gebaseerd op productie binnen normale werktijden.
4. Alle in de prijslijsten van Ergo XL International B.V. opgenomen prijzen zijn indicatief, luiden in Euro (€) en zijn exclusief BTW. Deze prijzen kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden aangepast.

Artikel 3: Opdrachtbevestigingen
1. Alle aan Ergo XL International B.V. verstrekte opdrachten zullen door Ergo XL International B.V. schriftelijk worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Deze opdrachtbevestiging zal aan de wederpartij worden gezonden op het door de wederpartij opgegeven post- en of emailadres. In deze opdrachtbevestiging zullen zijn opgenomen specificaties ten aanzien van de door Ergo XL International B.V. te leveren zaken en of te verrichten diensten. In deze opdrachtbevestiging zal tevens worden vermeld de door Ergo XL Internationational B.V. in rekening te brengen prijs.
2. De wederpartij verplicht zich om afwijkingen van de opdrachtbevestigingen ten opzichte van de aan Ergo XL International B.V. verleende opdracht binnen 3 werkdagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging te melden bij Ergo XL International B.V., bij gebreke waarvan de opdrachtbevestiging als bindend geldt.

Artikel 4: Prijswijzigingen
1. Indien na het uitbrengen van een offerte of na het verlenen van een opdracht aan Ergo XL International B.V. sprake zal zijn van een verhoging van lonen, sociale lasten, belastingen, invoerrechten, algemene grondstofprijzen e.d. buiten de invloed van Ergo XL International B.V. om, dan is Ergo XL International B.V, gerechtigd om de door Ergo XL International B.V. te hanteren prijzen dienovereenkomstig te verhogen. Partijen komen overeen dat de alsdan door Ergo XL International B.V. te hanteren prijs in de plaats wordt gesteld van de prijs als vermeld in de offerte en of opdrachtbevestiging.
2. Partijen doen voor zover nodig uitdrukkelijk afstand van het recht om de tussen hen bestaande overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden bij een aanpassing van de prijs op de voet van het bepaalde in lid 1 van dit artikel.

Artikel 5: Levertijden
1. Overeengekomen termijnen van levering of dienstverlening zijn nimmer fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering of dienstverlening dient Ergo XL International B.V. schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Ergo XL International B.V. een redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen.
2. Overeengekomen leveringstermijnen of behandeldata kunnen door Ergo XL International B.V., zonder dat Ergo XL International B.V. daardoor schadeplichtig wordt, in alle gevallen en te allen tijde door een schriftelijke mededeling, gedaan binnen de aanvankelijk of eerdere overeengekomen termijn aan de wederpartij worden gewijzigd. Ergo XL International B.V. is in dat geval verplicht om aan de wederpartij een nieuwe datum van levering of dienstverlening mede te delen.

Artikel 6: Leveranties
1. Leveringen van zaken met een factuurbedrag van boven € 2.000,00 geschiedt franco huis op één afleveradres van de wederpartij, mits binnen Nederland gelegen. *( voor de Waddeneilanden kan een vooraf overeen te komen toeslag berekend worden)
2. Bij leveringen van zaken met een factuurbedrag van minder dan € 2.000,00 en of leveringen op meer afleveradressen en of leveringen op een afleveradres, gelegen buiten Nederland, is Ergo XL International B.V. gerechtigd vracht- en administratiekosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
3. Dienstverlening, meer in het bijzonder het geven van triggerpointbehandelingen geschiedt vanuit de vestigingsplaats van Ergo XL International B.V., tenzij anders overeengekomen.
Ergo XL International B.V. is gerechtigd voor haar dienstverlening, naar haar keuze, contante- of vooruitbetaling te vragen.

Artikel 7: Aflevering en montage
1. De wederpartij draagt er zorg voor dat de door Ergo XL International B.V. te leveren zaken in ontvangst kunnen worden genomen op de overeengekomen datum en tijdstip en op het overeengekomen afleveradres. Daarbij draagt de wederpartij er zorg voor dat Ergo XL International B.V. vanaf het moment van het aanleveren van de zaken gebruik kan maken van alle aanwezige liften en of anderen transportmiddelen om de zaken op de door de wederpartij aangewezen verdieping te brengen. Bij gebreke van aanwezige liften en of andere transportmiddelen geschiedt aflevering op de begane grond. De wederpartij zal zorg dragen voor het afvoeren van emballage voor rekening van de wederpartij.
2. Indien de wederpartij na opdrachtbevestiging het afleveradres en of de afleverdatum/aflevertijdstip wil wijzigen, dan is Ergo XL International B.V. gerechtigd om alle uit bedoelde wijziging voortvloeiende extra kosten aan de wederpartij door te belasten, waaronder begrepen de kosten van tijdelijke opslag van de te leveren zaken. Bedoelde opslag geschiedt steeds voor rekening en risico van de wederpartij, ongeacht het feit dat de feitelijke levering niet heeft plaatsgevonden.
3. De wederpartij zal onmiddellijk na de aflevering het afgeleverde dienen te controleren. Eventuele manco's dienen door de wederpartij te worden vermeld op het door de wederpartij te ondertekenen ontvangstbewijs. Dit ontvangstbewijs dient vervolgens aan de door Ergo XL International B.V. ingeschakelde vervoerder te worden overhandigd. Geconstateerde manco's welke niet op het ontvangstbewijs staan vermeld, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
4. Voor zover de verplichting van Ergo XL International B.V. bestaat uit dienstverlening is de wederpartij jegens Ergo XL International B.V. gehouden optimale medewerking te verlenen teneinde de dienst af te kunnen nemen.
5. Ergo XL International B.V. behoudt zich het recht voor om in aanvullende voorwaarden, die gehecht zijn aan en onderdeel uitmaken van de offerte, wijzigingen in de wijze van transport en de daaraan verbonden kosten ten laste van de wederpartij op te nemen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Ergo XL International B.V. geleverde zaken worden geleverd onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van genoemde zaken gaat eerst op de wederpartij over zodra alle vorderingen van Ergo XL International B.V., inclusief rente en kosten -ook die wegens enig tekortschieten door de wederpartij- uit hoofde van bestaande en toekomstige overeenkomsten, alsmede alle vorderingen wegens krachtens zodanige overeenkomsten verrichte of te verrichten werkzaamheden, integraal zijn betaald.
2. De wederpartij verplicht zich jegens Ergo XL International B.V. om zolang de door Ergo XL International B.V. geleverde zaken niet in eigendom op de wederpartij zijn overgegaan, de zaken niet te vervreemden, in bruikleen te geven, met enig recht te bezwaren of anderszins buiten de invloedsfeer van de wederpartij te brengen.

Artikel 9: Zekerheid
1. Ergo XL International B.V. is gerechtigd om van de wederpartij te verlangen dat deze genoegzame zekerheid stelt met betrekking tot de nakoming van de uit de met de wederpartij te sluiten overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichtingen.
2. Ergo XL International B.V. is gerechtigd om van de wederpartij vooraf gehele of gedeeltelijke betaling van het te factureren bedrag te verlangen.

Artikel 10: Annulering
1. Ergo XL International B.V. is gerechtigd tot het annuleren van de met de wederpartij gesloten overeenkomst indien deze niet de door Ergo XL International B.V. verlangde zekerheid verschaft en of niet voldoet aan een door Ergo XL International B.V. verlangde voorafgaande betaling. Een dergelijke annulering leidt niet tot enige schadeplichtigheid aan de zijde van Ergo XL International B.V..
2. Indien de wederpartij een aan Ergo XL International B.V. verstrekte opdracht wenst te annuleren, dan is de wederpartij aan Ergo XL International B.V. verschuldigd een bedrag ter grootte van 25% van het voor die opdracht door Ergo XL International B.V. te factureren bedrag, met een minimum van € 1.000,00

Artikel 10a: Herroepingsrecht (koop of afstand) volgens Consumentenwet 13 juni 2014
De termijn om van een bestelde- en betaalde order af te zien is 14 kalenderdagen. De herroepingstermijn gaat pas in na ontvangst van de producten. Indien de order(s) uit meerdere producten bestaat dan gaat de termijn pas in na de levering van het laatste product. Nadat de wederpartij heeft aangegeven van de koop af te zien heeft de wederpartij maximaal 14 kalenderdagen de tijd om de producten te retourneren. De wederpartij mag de levering ook zonder melding terugsturen, mits hij aan het pakket een schriftelijke verklaring toevoegt.

Ergo XL International B.V. zorgt binnen 14 kalenderdagen na de ontbinding dat de wederpartij alle aan Ergo XL International B.V. betaalde bedragen (inclusief orderkosten) zal terugbetalen. De verzendkosten van de retournering zijn voor rekening van de wederpartij. Indien een of meerdere artikelen (ernstig) beschadigd geretourneerd worden, wordt bij de wederpartij gemaakte kosten voor herstel/vervanging in rekening gebracht.Het herroepingsrecht (koop op afstand) zoals in dit artikel genoemd is uitsluitend van toepassing bij standaard producten en bij transacties tussen Ergo XL International B.V. en particuliere consumenten.
Transacties tussen Ergo XL International B.V. en consumenten waarbij op maat en/of specifiek geproduceerde producten worden geleverd zijn uitgesloten van de in dit artikel (10a) genoemde voorwaarden. Transacties tussen Ergo XL International B.V. en ondernemingen (Business to Business) zijn eveneens uitgesloten van de in dit artikel (10a) genoemde voorwaarden.

Artikel 11: Betaling
1. De betalingstermijn van de door Ergo XL International B.V. gezonden facturen bedraagt 14 kalenderdagen netto.
2. Bij overschrijding van deze betalingstermijn is de wederpartij zonder dat er een nadere ingebrekestelling is vereist, aan Ergo XL International B.V. een boeterente per maand verschuldigd gelijk aan de alsdan geldende wettelijke handelsrente, verhoogd c.q. te verhogen met 2%, te berekenen over het verschuldigde en nog openstaande bedrag. Bij de berekening van de alsdan verschuldigde boeterente wordt een gedeelte van een maand als een gehele maand beschouwd. Daarnaast is de wederpartij aan Ergo XL International B.V. verschuldigd de gemaakte en nog te maken incassokosten, die (minimaal) 15% van het verschuldigde en nog openstaande bedrag bedragen, nog te vermeerderen met omzetbelasting en door derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, in rekening gebracht kosten, met een minimum van € 500,00.
3. Alle betalingen door een wederpartij aan Ergo XL International B.V. worden allereerst toegerekend aan kosten, vervolgens aan rente en vervolgens aan de oudste openstaande factuur.
4. De wederpartij kan zich nimmer beroepen op enig recht tot schuldvergelijking en / of verrekening als reden voor opschorting van de op hem / haar rustende betalingsverplichting.

Artikel 12: Overmacht
1. Als overmacht worden onder meer beschouwd staking en of ziekte van werknemers van Ergo XL International B.V., toerekenbare tekortkoming in de nakoming door en of overmacht aan de zijde van leveranciers van Ergo XL International B.V., vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog en of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in het bedrijf van Ergo XL International B.V., een en ander voor zover als gevolg van deze omstandigheden(verdere) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Ergo XL International B.V. kan worden verlangd.
2. In geval van overmacht in de zin van dit artikel is Ergo XL International B.V. gerechtigd om zonder enige schadeplichtigheid jegens de wederpartij, de overeengekomen leveringstermijn te overschrijden met de duur van de overmacht, danwel een nieuwe datum voor de dienstverlening te bepalen.

Artikel 13: Garantie
1. De garantie met betrekking tot de door Ergo XL International B.V. geleverde zaken bedraagt één jaar, gerekend vanaf de datum van levering, behoudens schriftelijke afwijking. De garantie geldt bij normaal gebruik en onderhoud en strekt zich niet uit tot normale slijtage.
2. De hiervoor onder 1 bedoelde garantie is alleen van toepassing op door Ergo XL International B.V. geleverde zaken, indien en voor zover die niet door middel van natrekking, vermenging of zaaksvorming tot andere en / of nieuwe zaak (ver)worden.
3. De wederpartij verplicht zich om bij het constateren van gebreken in de geleverde zaken, welke leiden tot het inroepen van de garantie, onverwijld Ergo XL International B.V. schriftelijk hiervan in kennis te stellen. Niet tijdig gedane reclames door de wederpartij kunnen leiden tot het vervallen van de garantieverplichting.
4. Indien en voor zover Ergo XL International B.V. natuurproducten levert, kunnen deze - onder andere - kleurverschillen of (natuurlijke) afwijkingen in de structuur bevatten, die uitdrukkelijk niet te beschouwen zijn als gebreken en daarom niet onder het bereik van de garantie vallen.
5. Dienstverlening door Ergo XL International B.V. is een inspanningsverplichting. Ergo XL International B.V. garandeert dat zij zich zo goed mogelijk, als in redelijkheid van haar verwacht mag worden, zal inspannen de dienst naar behoren te verrichten.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
1. De aansprakelijkheid van Ergo XL International B.V. voor schade door gebreken van de geleverde zaken en of de wijze waarop Ergo XL International B.V. haar diensten heeft verricht, is uitdrukkelijk beperkt tot maximum het netto factuurbedrag van de levering en of de dienst. Overige directe of indirecte schade, waaronder begrepen schade aan derden of gederfde winst, wordt nimmer door Ergo XL International B.V. vergoed.
2. Ergo XL International B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade aan de eigendommen van de wederpartij, ontstaan tijdens het afleveren en of het monteren van door Ergo XL International B.V. geleverde zaken, tenzij sprake is van opzet of grove nalatigheid aan de zijde van Ergo XL International B.V. of door Ergo XL International B.V. ingeschakelde derden.
3. Ingeval van aflevering en montage van de geleverde zaken door Ergo XL International B.V. verplicht de wederpartij zich om tijdig alle relevante informatie te verstrekken aan Ergo XL International B.V. en aan de door Ergo XL International B.V. ingeschakelde (hulp)personen, die noodzakelijk is voor een correcte en zorgvuldige uitvoering van de opdracht. Schending van deze op de wederpartij rustende informatieplicht ontslaat Ergo XL van alle aansprakelijkheid. Ergo XL verplicht zich en beperkt zich inzoverre tot de controle op juistheid (en niet volledigheid) van de door de weder partij ter beschikking gestelde en aangeleverde informatie.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle overeenkomsten tussen Ergo XL International B.V. en de wederpartij is het Nederlandse recht van toepassing. De Convention on the Internationale Sale of Goods (het - kortgezegd - Weens Koopverdrag) is niet van toepassing. Op de gevolgen van een overeenkomst tussen Ergo XL International B.V. en de wederpartij zijn enkel en alleen de bepalingen van Boek 7 Titel 1 BW van toepassing.
2. In geval van geschillen, die tussen Ergo XL International B.V. en de wederpartij ontstaan en voortvloeien uit de aangegane overeenkomst of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerste instantie op te lossen met behulp van mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting Nederland Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de mediation. De mediation wordt bij voorkeur uitgevoerd door partijen gezamenlijk te benoemen (NMI-)mediator. De daaraan verbonden kosten worden door beide partijen ieder bij helfte gedragen.
3. Indien het onmogelijk gebleken is een geschil als hiervoor bedoeld op te lossen met behulp van mediation, zal dat geschil worden beslecht door de bevoegde rechter c.q. de Rechtbank te Arnhem.